Tarieven

Wat kost het nu om een zaak bij ons aan te brengen? Wij, advocaten, werken doorgaans op basis van een uurtarief. Wij hanteren voor bedrijven per 1 juni 2022 een uurtarief van € 255,- per uur excl. 6% kantoorkosten en btw. Voor particulieren hanteren wij soms een wat lager tarief. Wil je weten wat dat tarief is? Bel ons dan gerust.

Vaste prijzen? Ook dat kan! Voor zaken als het opstellen van contracten, algemene voorwaarden, bijstand bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar ook bij diverse andere zaken bieden wij de mogelijkheid om in overleg vooraf een prijs af te spreken.

Heb jij vragen over onze tarieven? Neem dan telefonisch contact met ons op. Voor een 1e telefonisch gesprek brengen wij geen kosten in rekening!

Algemene voorwaarden

1. In de opdrachtbevestiging die u van ons heeft ontvangen is een uurtarief vermeld. Wij behouden ons het recht voor om per januari van ieder jaar het uurtarief aan te passen. Wanneer wij daartoe over gaan wordt u daar tijdig van in kennis gesteld.

2. Indien er derden worden ingeschakeld, griffierechten betaald dienen te worden, dan wel andere bijkomende kosten zich voordoen, zullen de kosten die daaruit voortvloeien bij u in rekening worden gebracht. Een kopie van de aan die kosten ten grondslag liggende factuur wordt aan u toegezonden.

3. De facturen die u van ons kantoor ontvangt dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden. Bij te late betaling bent u van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vordering. De Wet incassokosten is van toepassing op onze overeenkomst.

4. Mocht ons kantoor naast voormelde zaak andere zaken dan wel (juridische) vragen voor u in behandeling hebben c.q. nemen, dan zijn deze voorwaarden en is deze werkwijze eveneens van toepassing.

5. Mocht u onverhoopt ‘s avonds [vanaf 18.00 uur] of in het weekend onze hulp nodig hebben, dan kunt u ons bereiken op het mobiele nummer 06 11322800. Voor de tijd die ‘s avonds en in het weekend aan uw zaak besteed wordt, geldt een afwijkend uurtarief van € 500,— per uur exl. btw en 6% kantoorkosten. Ook hier wordt onder werkzaamheden verstaan: telefoontjes, email, afspraak etc..

6. De advocaten bij ons kantoor zijn vanzelfsprekend allen meester in de rechten en beëdigd als advocaat in het arrondissement Oost-Brabant. Wij vallen geografisch onder de orde van advocaten te ‘s-Hertogenbosch. Het secretariaat van de orde te ‘s-Hertogenbosch is gevestigd aan Leeghwaterlaan 26, 5223 BA ’s-Hertogenbosch.

7. Eveneens zijn de advocaten van ons kantoor allen aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, welke is gevestigd te Den Haag aan Neuhuyskade, 94 2596 XM Den Haag.

8. De door ons kantoor voor u te verrichten werkzaamheden worden verricht vanuit Advocatenkantoor Geerts B.V.. Ons kantoor is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 82359210. Het btw nummer van ons kantoor is NL8624.33.563.B01.

9. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat, indien u onverhoopt op enig moment ontevreden mocht zijn over de door ons kantoor verrichtte werkzaamheden en u ons kantoor daarvoor aansprakelijk stelt, deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag waarop de door ons kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De maximale dekking van de verzekering is € 500.000,- incl. eigen risico per schadegeval. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op ons kantoor. De verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheid is HDI-Gerling Verzekeringen NV. De verzekering is afgesloten via Niehoff Werning & Kooij, welke onderdeel uitmaakt van Niehoff Werning B.V. Zij is gevestigd aan Snouckaertlaan 42 te 3811 MB Amersfoort. Voor meer informatie over deze tussenpersoon wordt u verwezen naar haar website,  www.nwk.nl.

10. Indien u ontevreden bent over de door ons kantoor verrichte werkzaamheden dan wel over de door ons kantoor verzonden declaratie verzoeken wij u dit te allen tijde aan ons kantoor te melden. Op dat moment kunnen wij daar met elkaar over praten en zoeken naar een eventuele oplossing. Als wij samen tot een oplossing komen zullen wij dit schriftelijk bevestigen. Indien wij samen niet tot een oplossing komen, dan wel indien uw klacht door ons kantoor niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillen Commissie Advocatuur waar ons kantoor bij aangesloten is.

11. Op ons kantoor kunt u de interne klachtenregeling welke het kantoor hanteert nader inzien. Indien u dit wenst zullen wij op verzoek een afschrift van de interne klachtenregeling toezenden.

Oirschot, mei 2021