Welkom op onze website volg ons ook op social media en blijf op de hoogte!


Heeft u een juridisch probleem of wilt u dit juist voorkomen bel 0499-423031 voor een gratis telefonisch advies!

Wij hebben iedere donderdag inloopspreekuur van 15.30 tot 17.30

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn twee zaken relevant.

1. Vooraf goede contracten opstellen en afspraken maken

2. Snel handelen als er problemen ontstaan

Onze advocaten kunnen u helpen bij punt 1. Namelijk adviseren over arbeidscontracten voor zowel werkgevers en werknemers. Denk daarbij aan de vragen, ga je een contract aan voor bepaalde of onbepaalde tijd, neem je een concurrentiebeding op en zo ja wat neem je erin op, ga je een oproepcontract aan, zo ja waar moet je rekening mee houden etc..

Als situatie 2 aan de orde is, wordt er door ons direct ingegrepen. De nodige maatregelen worden genomen. We maken samen een plan van aanpak.

Wij begrijpen dat de belangen groot zijn. Om die reden kunt u ons ook in dit soort situaties op alle dagen, ook in het weekend, bereiken.

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en kunnen u daarover adviseren.

Een aantal voorbeelden van arbeidsrechtelijke kwesties waarvoor je bij ons terecht kan:

– arbeidsconflict;

– ontslag;

– conflict over een concurrentiebeding;

– schade die u geleden heeft doordat u werkt op een onveilige werkplek;

– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden;

– ziekte etc.

Maar ook:

-het opstellen of beoordelen van arbeidscontracten;

-het opstellen of beoordelen van bedrijfsreglementen;

-advies bij reorganisatie;

-advies bij gedwongen ontslagen etc.

Familierecht

Als je bijvoorbeeld gaat scheiden of problemen hebt met je ex partner over de omgangsregeling met de kinderen heb je in Nederland een advocaat nodig. Helaas… vaak zit je in dit soort situaties niet te wachten op allerlei gedwongen procedures. Het is echter niet anders, de wet bepaalt dat je in deze gevallen bijstand nodig hebt van een advocaat.

Als dat dan toch het geval is, ben je bij ons aan het juiste adres. Onze advocaten weten wat zij moeten doen. Zij behandelen jouw zaak niet alleen zakelijk maar hebben ook oog voor jou. In een familiezaak is het probleem dat je hebt namelijk altijd persoonlijk.

Zijn er kinderen in het spel, dan dienen de belangen van de kinderen niet uit het oog verloren te raken. Soms is het nodig een compromis te sluiten in het belang van de kinderen. Als advocaat hebben wij daar oog voor. Ook op dit gebied is een goed en vooral eerlijk advies noodzakelijk. Bij ons kantoor krijg je dit advies.

Voor wat voor zaken kan je bij ons terecht:

– echtscheiding;

– alimentatiekwesties;

– omgangs- en gezagkwesties;

– [gedwongen] uithuisplaatsing van uw minderjarige kind;

– erkenning en gezag;

– adoptie;

– mediation etc

Verbintenissenrecht

Ondernemings- en verbintenissenrecht

Een verbintenis is een overeenkomst dan wel een contract. Zowel bij ondernemers als bij particulieren kunnen er diverse contracten of overeenkomsten gesloten worden. In het geval van ondernemers wordt verbintenissenrecht ook wel ondernemingsrecht genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een [ver]koopovereenkomst, transportovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of huurovereenkomst. Vóór, bij of na het sluiten van dergelijke overeenkomsten kunnen er tussen partijen diverse problemen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen een overeenkomst niet nakomt. Die partij pleegt dan jegens de ander wanprestatie. Hoe ga je daarmee om? Daarvoor zijn advocaten. Wij helpen je hierbij.

Vanzelfsprekend stellen wij ook de nodige contracten voor je op. Met een goed contract kan je een hoop problemen en dus kosten, voorkomen.

Het algemeen verbintenis recht is erg breed. In dit rechtsgebied kan e onder andere door ons worden bijgestaan bij:

– als een partij een overeenkomst niet nakomt (wanprestatie);

– als je schade lijdt door het handelen of juist niet handelen van een ander;

– onverschuldigde betaling;

– aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding;

– het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op diverse rechtsgebieden;

– het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;

– incasso’s.

Huurrecht

Het huurrecht omvat alles op het gebied van huur/verhuur. Vaak wordt bij huur gedacht aan de verhuur van huizen of bedrijfspanden. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een auto, een machine of andere zaken.

Iedereen heeft in zijn / haar leven wel te maken met huur. Denk aan de auto die je huurt op vakantie. Maar ook aan de woning waar je in woont. Of het pand waar je bedrijf in is gevestigd. Er wordt dus veel gehuurd en verhuurd. Dat is mooi. Het levert echter ook regelmatig de nodige problemen op. Bijvoorbeeld omdat de tekst van de huurovereenkomst niet duidelijk is. Of omdat een van de partijen zich niet houdt aan de huurovereenkomst. Onder andere in dat soort zaken kan je bij ons terecht voor advies.

Er zijn veel wettelijke bepalingen over huur/verhuur. Veel van deze bepalingen zijn van dwingend recht. Het is dus goed om te weten wat wel en niet mag.

Wat is huur nu eigenlijk?

Huur heeft twee essentiële kenmerken: de verhuurder verstrekt de huurder het gebruik van een zaak (vaak een pand of woning) en de huurder biedt de verhuurder een tegenprestatie (huurpenningen).

Met betrekking tot de huur van onroerende zaken onderscheidt de wet drie categorieën:

1. woonruimte;

2. middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, klein handelsbedrijf, horeca);

3. overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, loodsen, fabrieken, bedrijfshallen).

Voor elke categorie gelden eigen regels. Voor woonruimte en middenstandsbedrijfsruimte gelden veel dwingendrechtelijk bepalingen. Dat betekent dat je daar niet van mag afwijken. Doe je dat toch, dan zijn die bepalingen niet geldig. Je hebt er dus niets aan.

Daarnaast zijn veel bepalingen ingegeven door sterke huurbescherming van de huurder.

Zowel verhuurder als huurder doen er daarom bij huurkwesties altijd goed aan zich goed en tijdig te laten adviseren.

Dan kan door voor bij de verhuur van bedrijfsruimte

– het huurcontract door ons op te laten stellen,

– advies over aanpassing van de huurprijs gedurende de looptijd van de huurovereenkomst;

– het beëindigen van het contract

– incasso procedures als de huur niet wordt betaald

– advies over gebreken aan het gehuurde

– vragen over tijdelijke huurprijsvermindering aan ons voor te leggen;

– vragen over verplichtingen van huurder en verhuurder;

– vragen en advies over gebreken aan het gehuurde etc. etc..

Bij woonruimte kunt u denken aan:

– het opstellen van huurcontracten

– advies en begeleiding bij procedures over wijziging van de huurprijs;

– advies en procedures over beëindiging van de huur

– ontruimingsprocedures

– vragen en advies over gebreken aan het gehuurde

– advies over overlast

– vragen over verplichtingen van huurder en verhuurder

– en ook hier procedures voor de incasso van de huur

– etc..

Bij huur overige zaken:

– opstellen van het contract

– beoordelen van het contract

– advies en procedure over inning van de huurpenningen

– vragen over verplichtingen van huurder en verhuurder

– vragen en advies over het contract

– etc.

Voor vragen op dit gebied kan je contact opnemen met ons kantoor.

Mediation

Zoals er vele wegen naar Rome leiden zijn er ook vele wegen te bewandelen om tot de oplossing van een conflict te komen. Welke weg de beste is, is vaak niet te zeggen. Het tot een oplossing brengen van een conflict middels een gerechtelijke procedure leidt regelmatig tot duurzaam verstoorde relaties en het verbreken van zakelijke relaties. De prijs wil dan nog wel eens te hoog zijn.

Als persoonlijke- of zakelijke belangen niet ten koste van een conflict mogen gaan, is het vaak beter conflicten op te lossen zonder tussenkomst van een derde zoals een rechter. Vaak vinden conflicten hun oorzaak in slechte communicatie, die wordt veroorzaakt door emoties, boosheid, et cetera. Een gekwalificeerd mediator kan strijdende partijen de ruimte geven om alles uit te spreken en op tafel te leggen, waarna in gezamenlijkheid naar een oplossing gezocht kan worden. 

Niet alleen in familiezaken, maar ook bij arbeidsconflicten en discussies over de uitleg van overeenkomsten heeft mediation haar waarde bewezen.

Bij het zoeken naar een oplossing bent u niet meer afhankelijk van wat een rechter beslist, maar werkt u met elkaar aan een overeenkomst. Juist omdat de overeenkomst door middel waarvan u aan het geschil een einde maakt, uw eigen werkstuk is, houdt zo’n overeenkomst vaak beter stand dan een vonnis van een rechter en gaat die overeenkomst niet ten koste van de persoonlijke en/of zakelijke relatie.

Heeft u vragen over mediation? Neem dan contact op met Juste Lang.

Team

Maak kennis met ons team

Marcia Geerts

Juste Lang

Amanda Brouwers

Devika Zala

Karin Walian-Albracht

Natasja Kartodimedjo

Laatste blogs

Met civiele procedures worden kort gezegd bedoeld procedures over geschillen tussen burgers […]
Wat ‘normaal’ gedrag is verandert blijkbaar met de tijd. Althans, wat we […]
Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Toch moet een […]
Ambtenaren vallen sinds 1 januari 2020 grotendeels onder het civiele arbeidsrecht. Er […]
Veel mensen krijgen bij een advocaat vaak het beeld van een man/vrouw […]

Vlog’s

in onze vlog’s nemen we je mee naar de rechtbank, politiebureau, ons kantoor en andere locaties

In iedere vlog komt er een juridisch thema aan bod. Alle vlog’s kun je bekijken op ons YouTube kanaal.