PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Advocatenkantoor Geerts, gevestigd te [5688 KB] Oirschot aan de Spoordonkseweg 7.

 Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

 Advocatenkantoor Geerts verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens [naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer etc.] van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Uitvoering van de overeenkomst tussen Advocatenkantoor Geerts en haar klanten;
  • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
  • Het communiceren met klanten;
  • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden.

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden

Advocatenkantoor Geerts verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

Advocatenkantoor Geerts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De medewerkers die toegang hebben tot de verwerkte persoonsgegevens hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Advocatenkantoor Geerts over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Advocatenkantoor Geerts. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar  info@advocatenkantoorgeerts.nl. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Bewaartermijn

Advocatenkantoor Geerts bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit Advocatenkantoor Geerts op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan.