Deze week kreeg ik meerdere keren de vraag over wat er wel en niet betaald dient te worden op grond van een detacheringsovereenkomst in deze coronatijd.

Er blijkt nogal wat verwarring te bestaan en er wordt, is mijn bescheiden mening, ook nogal wat misbruik van gemaakt.

Heel toevallig hadden alle vragen namelijk betrekking op één en hetzelfde detacheringsbedrijf.

Dus tijd om hier duidelijkheid over te verschaffen.

Bij detachering heb je te maken met drie partijen. Een van de drie partijen heeft met beide partijen een overeenkomst. 2 partijen hebben geen overeenkomst met elkaar, maar wel veel met elkaar te maken.

Het ziet er als volgt uit:

                         Detacheringsorganisatie

                                     ↙  ↘

            Werknemer                              opdrachtgever

De detacheringsorganisatie sluit een overeenkomst met een opdrachtgever, bijvoorbeeld een restaurant.

In deze overeenkomst wordt opgenomen hoeveel uur opdrachtgever gebruik wenst te maken van werknemers van de detacheringsorganistatie, voor welk tarief, voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan etc.

Opdrachtgever en de detacheringsorganisatie hebben met elkaar een contract en hebben over en weer dus rechten en plichten.

De detacheringsorganisatie heeft een arbeidsovereenkomst met de werknemer. Ook tussen hen bestaat een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren per week, het uurloon en de duur van de overeenkomst.

De werknemer verricht vervolgens werkzaamheden bij de opdrachtgever. Bijvoorbeeld als serveerster in een restaurant. Feitelijk heeft de werknemer vooral met de opdrachtgever te maken. Juridisch hebben zij echter geen band. De werknemer is in dienst bij de detacheringsorganisatie.

En toen kwam het Corona virus. De werknemer werkt als serveerster in het restaurant van opdrachtgever. Dat restaurant moet sluiten. De opdrachtgever heeft geen werk meer en dus geen behoefte aan een serveerster.

De opdrachtgever moet nog steeds uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de detacheringsovereenkomst. Het aantal overeengekomen uren zal hij, ook als hij er geen gebruik van maakt, moeten betalen. De opdrachtgever kan de overeenkomst wellicht opzeggen om zo de schade te beperken. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst.

De werknemer werkt niet. Zij heeft wel een contract met het detacheringsbureau. Op grond daarvan heeft zij recht op betaling van haar loon, ook al werkt ze niet. Het uitgangspunt is geen arbeid, wel loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Dat het corona virus in ons land is, is niet een omstandigheid die voor rekening van de werknemer komt. Zij heeft recht op betaling van haar loon door het detacheringsbureau.

Nu hoor ik de volgende verhalen:

Het detacheringsbureau geeft aan werknemers aan:

  • de opdrachtgever betaalt ons niet, dus heb jij geen recht op loon
  • Je hebt je uren niet doorgegeven dat je zou hebben gewerkt, dus je hebt geen recht op loon;
  • Je moet je aanmelden voor de NOW regeling

De opdrachtgever hoort van de werknemers:

  • Doordat jij niet betaalt aan het detacheringsbureau krijg ik geen loon

Het detacheringsbureau geeft aan de opdrachtgever aan:

  • Jij moet ons 100% betalen
  • Wij maken aanspraak op de NOW regeling, wij hebben daar recht op.

Dit klopt dus niet.

Het detacheringsbureau dient de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met de werknemers na te komen. Zij hebben een contract. Of de opdrachtgever wel of niet betaald aan het detacheringsbureau is daarvoor niet relevant.

Een werknemer kan geen aanspraak maken op de NOW regeling. Dat kan alleen een werkgever als hij een omzetdaling heeft van meer dan 20% en personeel in dienst heeft.

Het recht op loon is niet afhankelijk van het al dan niet doorgeven van het aantal uren dat je ingeroosterd staat/stond, zeker niet als je niet ingeroosterd stond omdat het restaurant gesloten is.

Het detacheringsbureau en de opdrachtgever dienen de verplichtingen uit hun overeenkomst over en weer na te komen. Als het detacheringsbureau de opdrachtgever houdt aan de overeenkomst en dus aan de betaling van het personeel dat niet werkt, dan heeft dat bureau in die periode dus, voor dat deel geen omzetderving.
Als partijen langer met elkaar samen willen werken, ook na Corona, zou het detacheringsbureau kunnen aangeven dat de opdrachtgever niet hoeft te betalen. De omzet daalt daardoor. Het bureau kan aanspraak maken op de NOW regeling. Over hoe dan omgegaan wordt met het resterende verlies [10%] kunnen partijen afspraken maken.

De opdrachtgever is geen werkgever, deze kan geen aanspraak maken op de NOW. Deze valt hierdoor tussen de wal en het schip als partijen niets afspreken. Deze moet namelijk wel betalen, maakt geen gebruik van het personeel en heeft geen recht op compensatie.

Houdt het scherp! Ga altijd na wie je contractspartij is en laat je niet zomaar op het verkeerde been zetten. Bij vragen….bel je advocaat.

Categories:

Tags:

Comments are closed