Sinds corona worden ons allerlei verplichtingen opgelegd. We hebben ook te maken met allerlei beperkingen. Al dit soort wijzigingen leveren natuurlijk discussies op. Wat mag wel, wat mag niet, waar zijn sancties aan verbonden. Deze vraag komt ook op als het gaat over de verplichting om een mondkapje te dragen. Kan een werkgever jou daartoe verplichten.

In kort geding heeft de rechtbank Midden-Nederland daar een uitspraak over gedaan. In die zaak speelde het volgende.

De werkgever was een patissarie/chocolaterie/ijssalon. Deze werkgever had diverse vestigingen door het hele land. Werknemer was werkzaam als transporteur. Hij leverde goederen af bij de diverse vestigingen, en haalde goederen op bij de leverancier.

De werkgever heeft in een WhatsApp bericht van 13 oktober 2020 aangegeven dat werknemers mondkapjes moeten gaan dragen.

Werknemer heeft besloten geen mondkapje te gaan dragen. Door zijn chef is hij hierop aangesproken. Op dat moment was werkgever zelf vanwege vakantie niet aanwezig.

Bij terugkomst van vakantie heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen werknemer en werkgever. Vanaf dat moment is de loonbetaling opgeschort en is de werknemer op non-actief gesteld. Werkgever heeft aangegeven dat de op non-actiefstelling direct werd opgeheven als de werknemer schriftelijk verklaart dat hij wel een mondkapje zal dragen en zal blijven dragen.

De werknemer reageert wel, maar geeft niet schriftelijk aan dat hij een mondkapje zal gaan dragen. De werkgever heeft gevolg gegeven aan haar mededeling en heeft het loon gestaakt.

De werknemer vordert in kort geding betaling van het loon.

De kantonrechter oordeelt als volgt. De kantonrechter geeft aan dat de opdracht tot het dragen van een mondkapje zijn oorsprong vindt in het instructierecht dat in artikel 7:660 BW is opgenomen. Een werkgever kan eenzijdig een instructie aan een werknemer geven. Een werkgever mag instructies geven, tenzij een dergelijke instructie een inbreuk maakt op het grondrecht van de werknemer. De werknemer stelt dat dit het geval is, omdat hij hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s ondervindt van het dragen van een mondkapje. De kantonrechter dient te beoordelen of de instructie een legitiem doel dient en of het een geschikt middel is om het doel te bereiken. Daarnaast moet geoordeeld worden of de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer evenredig is, in verhouding tot het belang van de werkgever tot het bereiken van het beoogde doel.

De kantonrechter is van mening dat het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen heeft. De werkgever is wettelijk verplicht de individuele belangen van (al) haar werknemers te beschermen door zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Besmetting moet voorkomen worden. Dat kan door het dragen van een mondkapje. Daarnaast heeft de werkgever haar bedrijfsbelang te beschermen. De werkgever heeft namelijk een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Wanneer werknemers corona krijgen en daardoor niet kunnen werken, lijdt de werkgever schade. De werkgever heeft er een gerechtvaardigd belang bij om maatregelen te nemen om ziekte als gevolg van het corona-virus te voorkomen. De kantonrechter geeft nog aan dat er inderdaad maatschappelijke discussie is of een mondkapje effectief is. De kantonrechter geeft aan dat hij voorlopig van oordeel is dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen.

De kantonrechter komt tot het voorlopig oordeel dat de instructie van de werkgever redelijk is. De werknemer had die moeten opvolgen. Dat heeft de werknemer niet gedaan. De werkgever is bevoegd om de loonbetaling op te schorten en de werknemer de toegang tot het werk te ontzeggen totdat hij de instructie opvolgt.

Conclusie: de vordering van de werknemer, ten aanzien van het te betalen loon in verband met het niet dragen van een mondkapje, wordt dus afgewezen.

Dit is een uitspraak in een kort geding. In een kort geding worden alleen voorlopige oordelen gewezen. Het is ook maar de uitspraak van één kantonrechter. Het kan zo maar zijn dat een andere kantonrechter er anders over denkt.

Heb jij vragen over het dragen van een mondkapje of een andere instructie die je werkgever je geeft? Of wil je als werkgever een instructie geven aan een werknemer?

Bel ons gerust!

Door: Marcia Geerts

Categories:

Tags:

Comments are closed