Rechtsbijstand verzekerd?

Dan heeft u het recht om zelf uw advocaat te kiezen.

Heeft u een juridisch probleem? Kies zelf uw advocaat en
bel ons!

Lees hieronder het artikel dat ik eerder over dit
onderwerp schreef!

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering!

Hebt u een
rechtsbijstandverzekering en een juridisch geschil/probleem? Dan kunt u op
kosten van uw verzekeraar ook bij ons terecht! Het Europese Hof van Justitie
heeft bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering een vrije
advocaatkeuze heeft. Ongeacht het geschil, ongeacht of de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar
uw zaak kan behandelen, maar ook ongeacht de instantie waar de procedure
gevoerd moet worden. U heeft recht om uw eigen advocaat te kiezen, de
verzekering moet de kosten dragen!


Hieronder leest u het artikel, zoals dat vandaag is geplaatst
op www.advocatie.nl:

Europees Hof:
rechtsbijstandverzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag bepaald dat
rechtsbijstandverzekeraar de verzekerden een vrije advocaatkeuze moet bieden.
Verzekeraars mogen niet in de verzekeringsovereenkomst opnemen dat de kosten
voor een externe rechtsbijstandsverlener ‘slechts vergoed worden indien de
verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe
rechtshulpverlener moet worden uitbesteed’.

De vrije advocaatkeuze
geldt bij alle procedures, dus ook procedures waarvoor procesvertegenwoordiging
niet verplicht is, stelt het Hof verder vast.

Het argument van de
verzekeraars dat vrije advocaatkeuze grote gevolgen zou hebben voor de hoogte
van de verzekeringspremies, wijst het Europese Hof van Justitie van de hand.
‘Met betrekking tot de kwestie van de hoogte van de verzekeringspremies moet
worden gepreciseerd dat de verschillende manieren waarop de verzekerde zijn
recht op vrij keuze van rechtshulpverlener kan uitoefenen, niet uitsluiten dat
in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten die door
de verzekeraars worden vergoed.’

De zaak kwam bij het
Hof nadat de Hoge Raad had verzocht om een prejudiële beslissing in de zaak
Sneller tegen DAS Rechtsbijstand. Sneller eist dat hij zelf een advocaat mag
kiezen in een procedure om een schadevergoeding tegen zijn voormalige werkgever
wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’. DAS stelt zich op het standpunt dat het
recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat op het moment dat de
rechtsbijstandverzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan
worden gedaan, maar dat een externe advocaat moet worden ingeschakeld.

Een dergelijke
restrictieve uitleg kan niet worden aanvaard, aldus het Hof. ‘Voor de
uitlegging van een bepaling van Unierecht moet echter niet enkel rekening
worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de
doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.’ Die
context leidt ertoe dat de verzekerde ‘in het kader van gerechtelijke of
administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen of elke andere
persoon met kwalificaties die door het nationale recht worden erkend,’ aldus
het Hof.

Het Verbond van
Verzekeraars vreest dat goed betaalbare juridische hulp in het gedrang komt als
gevolg van de uitspraak. ‘Voor veel Nederlanders is een
rechtsbijstandverzekering een laagdrempelige en goed betaalbare toegang tot het
recht. Door een uitspraak van het EU-hof moeten rechtsbijstandverzekeraars
mogelijk veel vaker dan nu zaken uitbesteden aan (externe) advocaten. De kosten
van rechtsbijstand zullen dan fors toenemen.’

Categories:

Tags:

Comments are closed