De
Hoge Raad heeft op vrijdag 9 oktober 2015 een uitspraak gedaan over het
kindgebonden budget en de kinderalimentatie.

Hiermee
komt een einde aan de onduidelijkheid over hoe hiermee om gegaan moet worden.

Op
www.rechtspraak.nl is het volgende
artikel te vinden hierover:

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde
alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget,
inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de
bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden
meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden
budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in antwoord op een
prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag.

Wet

Op 1
januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze
wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de
kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien. In dat kader is de
‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden
budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande
oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke)
toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kan maken wanneer hij of zij één of
meer kinderen verzorgt.

Expertgroep

In verband
met een uitlating van de minister bij de totstandkoming van de wet had de
landelijke expertgroep van familierechters die richtlijnen opstelt voor de
berekening van alimentatie, geadviseerd het kindgebonden budget af te trekken
van het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien (de
behoefte van het kind). Dat kon ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder
niets of bijna niets meer hoefde te betalen. In latere berichten had de
minister al vermeld dat zijn eerdere uitlating verkeerd was begrepen.

Uitspraak 

De Hoge
Raad heeft nu dus beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel
rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget,
maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die
het kind verzorgt. Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal
lopende procedures.

Vragen?

Wilt u weten of deze uitspraak gevolgen heeft voor de door u
te betalen / te ontvangen kinderalimentatie? Neem dan contact met ons op!

Categories:

Tags:

Comments are closed