Hoewel velen zich afvragen of de (geplande) vakantie naar het buitenland wel door kan gaan, kunnen we er niet omheen. De vakantietijd komt eraan! Daarom gaat dit artikel over vakantiedagen.


Er is al veel gezegd over vakantiedagen in deze coronacrisis. Je leest en hoort vooral van alles over de vraag of een werkgever een werknemer mag verplichten om vakantiedagen op te nemen en de vraag of een werknemer zijn goedgekeurde vakantiedagen mag intrekken. Ik ga het over een ander aspect van vakantiedagen hebben, maar het antwoord op die vragen is overigens “nee’. In dit artikel ga ik in op het verval van vakantiedagen.

Het Nederlandse arbeidsrecht kent twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke.

Wettelijke vakantiedagen

De wet bepaalt dat je als werknemer aan vakantiedagen minimaal recht hebt op vier keer het aantal arbeidsuren per week. Als je als werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 4×40 =160 vakantie-uren, wat overeenkomt met 20 dagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn letterlijk álle vakantiedagen boven de wettelijke vakantiedagen. Maar let op: ATV-dagen (arbeidstijdverkorting), waarbij een werknemer méér uren werkt dan in het contract staat, waardoor roostervrije dagen worden opgebouwd, vallen hier niet onder.

Vervaltermijn

Een vervaltermijn is een termijn waarbinnen je een handeling moet hebben verricht om je rechten veilig te stellen. Met deze wettelijke termijn wordt de andere partij beschermd: als degene die een recht heeft niet op tijd actie onderneemt, vervalt het recht.


Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens de wet zes maanden na het kalenderjaar, waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen over 2019 vervallen op 1 juli 2020. Tot en met 31 juni 2020 kan de werknemer ze dus opnemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen daarentegen pas na verloop van vijf jaar na het kalenderjaar, waarin ze opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen over 2019 vervallen dus op 1 jan 2024.

Verplichting werkgever

Maar werkgevers let op! Lange tijd werd gedacht dat de werkgever achterover kon leunen en mocht wachten totdat de vakantiedagen van de werknemers waren vervallen. Daar heeft het Europese Hof van Justitie niet lang geleden korte metten mee gemaakt. Het Europese Hof heeft bepaald, dat de Nederlandse wettelijke bepaling, waarin is opgenomen dat vakantiedagen vervallen na verloop van tijd, is toegestaan en niet in strijd is met Europese regels. Maar daar heeft het Europese Hof echter wel aan toegevoegd, dat de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid moet bieden om de vakantiedagen ook op te nemen. Een automatisch verval van het recht op de vakantiedagen is niet toegestaan. De werkgever moet de werknemer actief en tijdig informeren over het verval van vakantierechten.  Wat onder tijdig moet worden verstaan, heeft het Europese Hof niet gezegd, maar de werkgever moet de werknemer in ieder geval voldoende gelegenheid geven de vakantiedagen alsnog op te nemen. Doet de werkgever dat niet, dan vervallen de vakantiedagen niet en kunnen werknemers de dagen nog steeds opnemen.

1 juli 2020

1 juli is weer in zicht en de wettelijke vakantiedagen over 2019 komen dus weer bijna vervallen. Werkgevers, informeer je werknemers zo snel mogelijk over het aantal resterende wettelijke vakantiedagen over 2019 en meld, dat ze bijna komen te vervallen. Geef je werknemers daarbij voldoende gelegenheid ze alsnog binnen aanzienlijke tijd op te nemen.

Wil je meer weten over vakantiedagen of heb je een andere vraag, bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.

Door: Marleen van Ooijen

Categories:

Tags:

Comments are closed