Wanneer ouders uit elkaar gaan, blijven zij gezamenlijk
verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Dat heeft
betrekking op de feitelijke zorg, maar ook op de financiële verplichtingen. Er zullen
afspraken gemaakt moeten worden over wie welke bijdrage doet in de kosten van
de kinderen. Hoe wordt die bijdrage nou vastgesteld?

Allereerst zal de behoefte van de kinderen vastgesteld
moeten worden. Duidelijk moet immers zijn welk bedrag er nodig is om de kosten
van de kinderen te voldoen. Om de behoefte van de kinderen vast te stellen, is
een systeem ontwikkelt. Dit systeem is tot stand gekomen naar aanleiding van
onderzoek door het CBS. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders een bepaald
percentage van hun gezinsinkomen aan hun kinderen besteden. Ook blijkt dat naar
mate er meer kinderen tot een gezin behoren, de totale kosten van de kinderen
wel stijgen, maar dat de gemiddelde kosten per kind dalen.

Welke kosten van de kinderen zijn betrokken in dit
onderzoek? Dat zijn niet alleen de directe uitgaven voor een kind. Er wordt
gekeken naar woonlasten en gebruikerslasten. De wasmachine draait immers vaker,
er wordt vaker gedoucht etc. De kosten voor verzekeringen, medische kosten, de
kosten voor kleding, eten, drinken, sport, vakanties etc. worden allemaal
meegenomen.

Aan de hand van deze gegevens, samen met het
gezinsinkomen, leeftijd van de kinderen en gezinssamenstelling, is een tabel
opgesteld. Die tabel geeft de behoefte weer.  

De behoefte is het uitgangspunt. Nadat deze is
vastgesteld wordt gekeken welke bijdrage ieder van de ouders hierin kan voldoen.
Op grond van het netto-inkomen van iedere ouder wordt er een berekening
gemaakt.

Voor ouders is van belang om goed te beseffen welke
kosten er allemaal voldaan dienen te worden uit de kinderalimentatie en dus hoe
de berekening van de behoefte tot stand is gekomen. Vaak zien we dat ouders de
behoefte erg hoog vinden. Zij kijken naar de uitgaven die zijn direct doen voor
het kind. Zoals uit dit artikel blijkt valt er meer onder de behoefte dan
alleen de directe uitgaven voor het kind.

De kinderalimentatie wordt doorgaans betaalt aan de ouder
bij wie het kind het hoofdverblijf heeft. Die ouder zal van de
kinderalimentatie bijna alle kosten voor de kinderen dienen te betalen.
Beide ouders betalen zelf de kosten voor het dagelijks levensonderhoud [eten en
drinken] wanneer een kind bij hem of haar is.

Tot wanneer is kinderalimentatie verschuldigd? In ieder
geval tot de leeftijd van 18 jaar. Wanneer kinderen op hun 18e nog naar
school gaan/studeren, dan wel een beperkt inkomen hebben, wordt deze
onderhoudsverplichting verlengd tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft
bereikt.

Voor meerderjarige kinderen (tussen 18 en 21 jaar) is er
geen systeem om de behoefte vast te stellen. De behoefte is wel anders, zeker
als een kind studeert. In die gevallen wordt er doorgaans uitgegaan van de
studiefinancieringsnorm.

Het is van belang om, als u uit elkaar gaat, goede afspraken
te maken over de verzorging van de kinderen. Daarbij is het heel relevant om
goed in kaart te brengen welke kosten er zijn. Wie voldoet welke kosten? Hier
vooraf uitgebreid met elkaar over praten én afspraken over maken, voorkomt veel
ellende op de lange termijn.

Categories:

Tags:

Comments are closed