Bij
het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015, heeft de werknemer,
indien aan bepaalde vereisten is voldaan, recht op een transitievergoeding. Dit
is echter niet het geval als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met
wederzijds goedvinden.

Op
11 december 2015 heeft de rechtbank zich uitgelaten over de vraag of een
werknemer recht heeft op een transitievergoeding wanneer een
beëindigingsovereenkomst is gesloten op initiatief van de werkgever. In deze
zaak was de arbeidsovereenkomst feitelijk beëindigd met wederzijds goedvinden.
Werkgever en werknemer verschilden van inzicht ten aanzien van de samenwerking
en wilden beiden het dienstverband niet voort zetten. Om het recht op een
WW-uitkering voor de werknemer veilig te stellen is gekozen om een
vaststellingsovereenkomst op te stellen waarbij vermeld wordt dat de
arbeidsovereenkomst is beëindigd op initiatief van de werkgever. In de
overeenkomst is geen vergoeding opgenomen. De werknemer wendt zich tot de
kantonrechter met het verzoek hem een vergoeding toe te kennen.

Sinds
1 juli 2015 bestaat er naast de mogelijkheid van beëindiging met wederzijds
goedvinden ook de mogelijkheid van opzegging door de werkgever met instemming
van de werknemer. Dit verschil is belangrijk als het gaat om het recht op een
transitievergoeding. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden heeft de
werknemer in beginsel geen recht op
een transitievergoeding terwijl dit bij opzegging waarin de werknemer instemt wel het geval is.

In
dit geval oordeelde de rechter dat er sprake was van een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met als gevolg dat er geen
transitievergoeding verschuldigd is.

De
werknemer stelde zich op het standpunt dat de werkgever een mededelingsplicht
had om de werknemer te wijzen op zijn mogelijke aanspraak op een
transitievergoeding. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid zijn
verschillende meldingsplichten voor de werkgever geschapen. Echter, een
meldingsplicht om de werkgever tijdens onderhandelingen omtrent het einde van
de arbeidsovereenkomst te wijzen op de mogelijke aanspraak op een
transitievergoeding valt daar niet onder, aldus de rechter.

De
rechter komt tot het oordeel dat de werknemer geen recht heeft op een
transitievergoeding omdat er sprake is van een beëindiging met wederzijds
goedvinden. Ook stelt de rechter vast dat er geen meldingsplicht bestaat ten
aanzien van het recht op een transitievergoeding.

Let
dus goed op!

Zoals
uit deze zaak weer blijkt is het van belang om voordat u een overeenkomst sluit, uw advocaat (ons dus) te
raadplegen voor advies!

Door:
Christine Fisch

Bron:
ECLI:NL:RBMNE:2015:8803

Categories:

Tags:

Comments are closed