Het is van deze tijd, thuiswerken. Van werknemers wordt meer gevergd. Verwacht wordt dat een werknemer zich flexibel opstelt. Daartegenover zal ook een werkgever zich flexibel op moeten stellen. Dat uit zich onder andere in het toestaan dat een werknemer thuis werkt. Maar hoe vertaalt zich dat thuiswerken tegenover de werkgeversaansprakelijkheid?

Op grond van artikel 658 van boek 7 BW, is een werkgever verantwoordelijk voor de werkplek. Het artikel bevat een zorgplicht welke rust op de werkgever. Die zorgplicht ziet erop dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving. Uit dit artikel blijkt dat de werkgever die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. In het geval van schade zal de werkgever aan moeten tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De bewijslast dat de werkplek wel veilig was en de werkgever dus niet aansprakelijk is voor de schade, rust op de werkgever.

Hoe doet een werkgever dit bij thuiswerken? Op de zakelijke werkvloer, in de onderneming, heeft de werkgever invloed. Hij kan de Arbo-regels toepassen. De hoogte van het bureau, de stoel, het computerscherm, maar ook of de vloer van het kantoor veilig is en de werknemer bijvoorbeeld niet uitglijdt en letsel oploopt. De werkgever kan die controle niet uitoefenen bij de werknemer thuis. Mag hij daar zomaar binnen komen? Kan hij de werknemer verplichten om een bepaald bureau aan te schaffen en een aparte ruimte in te richten als werkplek? Daar ligt een spanningsveld.

De vraag is of werkgevers zich dit realiseren. Wanneer een werknemer letsel oploop in zijn/haar woning, terwijl hij zijn werkzaamheden uitoefent, is die plek, de woning, de werkplek. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat die plek wel veilig was. Hoe doet de werkgever dat?

het wetsartikel over de veilige werkplek, ziet niet alleen op fysiek letsel, maar ook op ander letsel. Wanneer een werknemer een burn-out oploopt, kan een werkgever daar op grond van dit artikel ook aansprakelijk voor zijn. Hoe zit het met een werknemer die thuis werkt en veel te veel uren achter elkaar werkt, geen pauze neemt en zich dus niet houdt aan de arbeidstijdenwet? De werknemer raakt overwerkt, krijgt een burn-out en is ziek. Is de werkgever aansprakelijk voor dat letsel? Kan hij controle uitoefenen?

Deze nieuwe problematiek zal zich in de komende jaren wel verder uit kristalliseren. Ik verwacht dat er procedures zullen volgen over deze kwestie. Het is goed om dit nu te realiseren. Ook hiervoor geldt namelijk dat in het belang van de werknemer en de werkgever is om te ‘voorkomen’ in plaats van te ‘genezen’. Dus, waar het gaat om thuiswerken, is het ook van belang om aandacht te hebben voor de werkomgeving. Als werkgever dien je ook dan je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de werkplek, je bent daar ook aansprakelijk voor.

Categories:

Comments are closed